Příběh Chvaly III.


Kdekoho napadne, že se vlastně ve Chvalech nevyzná... Kdo s kým a proč a co je to LRS a co je to SCH... Ty zkratky! Složitost odrazuje a pokud se někdo ptá, dává najevo, že něčemu nerozumí. Lépe mlčet. Ale pro ty, které přece jenom zajímá, co se děje a nenechávají to na těch nahoře, píšu tyto poznámky. Jistě i pro novináře a pro právníky. Celý text ke stažení je zde.

Pro orientaci: | první díl | druhý díl | čtvrtý díl |

Jaký je rozdíl mezi Sdružením Chvaly a LRS Chvaly, o.p.s.?

Znám lidi, kteří jsou překvapeni už jenom tím, že se mluví o dvou neziskových organizacích. Připadne jim to podezřelé. Takže postupně: Nejprve zkusím odpovědět, proč existují ve Chvalech obě dvě.

Sdružení Chvaly

Jak jsem psal v prvním díle, lidé spojení touhou pokračovat v nějaké práci pro potřebné ve společnosti se sdružili podle tehdy platných zákonů a 24.3.1994 založili občanské sdružení, které navázalo na práci původního spolku zrušeného komunisty. Členy občanského Sdružení Chvaly se stali ještě i někteří původní členové spolku Křesťanská služba (např. bratři Hejzlar, Mareček a další) V té době a dost dlouho i potom to byla jediná aktivita spojená s areálem Chval.

Protože navracení majetku ve Chvalech v roce 1992 bylo spojeno s dehonestující kampaní v tisku, objekt sirotčince byl záměrně zdevastován (vytrhané ostění, odmontovaná umyvadla, kohoutky, záchodové mísy a podobně), církev opatrně jednala ve všech věcech budoucnosti. Sdružení Chvaly bylo a je neziskovou organizací bez přímého vlivu církve, které tvoří ve velké míře členové církve. A tak se Sdružení Chvaly mohlo stát dobrým prostředkem pro komunikaci s magistrátem, s městskou částí i se státem. A všichni to respektovali. Ostatně první dotace šly právě na toto sdružení, když začalo budovat Léčebné a rehabilitační zařízení. Práce vykonávalo Stavební účelové zařízení Církve bratrské, což už vnějším kritikům nevadilo. Cílem sbírky členů církve a přátel práce ve Chvalech se stalo také Sdružení Chvaly. Vybralo se tehdy ve dvou sbírkách na stavbu léčebného a rehabilitačního zařízení více než jeden milion korun obdobně jako na další stavby v areálu.

Svůj smysl však má Sdružení Chvaly v tom, že je schopno být střechovou organizací, která zastřešuje společné aktivity. Podíváte-li se do stanov sdružení, jak se v průběhu času dvakrát měnily na základě změny zákonů a potřeby vzájemné komunikace, tak je jasné, že sdružení má základní poslání, které je nezaměnitelné s jiným. Ve výboru tohoto sdružení je vždycky někdo za každou další organizaci pracující v areálu (Sbor Černý Most, Prague Tyrannos Hall, Evangelikální teologický seminář a Diakonie). Také svého člena do výboru Sdružení Chvaly posílá Církev bratrská, tedy její správní orgán Rada Církve bratrské. Majetek sdružení i to s čím zachází v nájmu je dobře zajištěno proti zcizení, takže se nemůže stát, že by najednou Chvaly vlastnil někdo jiný. Leda tak, jak se to stalo v padesátých letech.

Poslední redakce stanov (dostupná na www.justice.cz) byla vynucena novým občanským zákoníkem, který stanovil v lednu 2014 tříleté období, tedy do konce roku 2016, na transformaci všech občanských sdružení do zapsaných spolků či jinak. Občanská sdružení měla obecně velmi neprůhlednou registraci, nebyla zapsána v obchodním rejstříku a oboustranně, jak obchodním partnerům, tak sdružením, to působilo problémy. Neznám žádné občanské sdružení, které by ještě váhalo, když chce fungovat dále po roce 2014. Naopak, váhání s přeregistrací podle nového občanského zákoníku naznačuje krajní nevěrohodnost a problémy s financováním. V případě Sdružení Chvaly pochopitelně vyžadovalo zapsané osoby v rejstříku Město H. Počernice, politici, kritikové a taky stavební úřad, Magistrát, který dává registrace ke zdravotní a sociální činnosti, živnostenský úřad a podobně. Všichni partneři ze strany státu a samosprávy, všechny dotační instituce vyžadují výroční zprávu. Spolek je dobrovolně auditován opět jako výraz důvěryhodnosti pro partnery.

Tedy nebylo proč váhat a Sdružení Chvaly podniklo všechny kroky k tomu, aby se tak stalo. Díky podmínkám, které si kladla Církev bratrská, se ale jednání protahovalo. Stanovy občanského sdružení ve své druhé verzi ze dne 9.6.2009 totiž obsahovaly ustanovení, která byla nad rámec svéprávnosti už v době svého vzniku. Církev mohla přímo zasahovat do dění v občanském sdružení asi tak, jako kdyby sdružení vyžadovalo pravomoc potvrzovat, kdo bude a nebo nebude zvolen za předsedu a tajemníka Rady Církve bratrské. Právnička JUDr. Lenka Deverová, která Sdružení Chvaly zastupuje, nabídla moudře, že vliv na zachování poslání Sdružení Chvaly by se ze stanov přesunul do dodatku nájemní smlouvy, kterou má Církev bratrská a Sdružení Chvaly mezi sebou uzavřenou. S čímž Rada Církve bratrské souhlasila a začalo se pracovat na dodatku nájemní smlouvy Areálu Chvaly, která existuje už od 6.2.2009 poté, co se dva roky dojednávala. Protože Rada Církve bratrské v různých návrzích požadovala zásahy do zmíněné smlouvy o pronájmu, zejména změnu symbolického nájmu z 1 Kč na komerční nájem za areál a další zásahy, jednání se vlekla. Sdružení Chvaly chtělo dále jednat a upravené stanovy podle nového občanského zákoníku nechalo z výše uvedených důvodů svou právní kanceláří zapsat v lednu roku 2016 (na serveru Justice.cz je obecně uvedeno datum zápisu všech transformových organizací 1.1.2014, u Sdružení Chvaly je fakticky dáno datum doručením na soud 21.12.2015 a zapsáno je jako spolek od 22.1.2016)

A teď vám to bude připadat jako tisková kongference z Pražského Hradu: Nerozumím, proč Rada Církve bratrské 9.2.2016 odvolala svého zástupce z výboru Sdružení Chvaly asi tak, jako se odvolává velvyslanec ze znepřátelené země. Fakticky se tím vystavuje riziku, že nejedná ve věci svého majetku jako řádný hospodář. Nerozumím, proč má o záležitostech dostatečně upravených právním řádem ČR jednat konferenční komise bez účasti Sdružení Chvaly (o nás bez nás) ovšem jinak mají v této komisi být všechny strany, které mají zastoupení ve výboru Sdružení Chvaly. Jmenování komise církev prosazuje konferenčním návrhem pro jednání v Praze na Žižkově dne 3.12.2016. To je myšleno vážně?! Mezi tím platí také Radou Církve bratrské obřadně a jednostranně vyhlášené ukončení jednání se Sdružením Chvaly dnem 9.6.2016. A ještě vše písemně oznámí 8.9.2016 dopisem výboru Sdružení Chvaly. Opakovaně se tak jednostranně Církev bratrská zbavuje možnosti jednat ve věci svého majetku jako řádný hospodář.

Pokud má Církev bratrská nějaké důkazy o tom, že Sdružení Chvaly plánuje zcizit majetek církve (myšleno Areál Chvaly) měla by je doložit. Hospodaření je auditováno a až do odvolání zástupce Církve bratrské z orgánů bylo pravidelně kontrolováno zástupcem jmenovaným církví. Sdružení Chvaly je připraveno i nadále řešit všechny záležitosti smírně podle zákonů platných v ČR, podle dobrých mravů a v zájmu pokoje v církvi.

LRS Chvaly, o.p.s.

Zdravotnický provoz a sociální služby církev poskytovala od začátku provozu Léčebného a rehabilitačního zařízení Chvaly až do roku 2011 cestou účelového zařízení Církve bratrské, které bylo zapsáno v rejstříku Ministerstva kultury ČR a nikoli v obchodním rejstříku, tedy opět vykazovalo stejné problémy, jako občanská sdružení. Proto zdravotní pojišťovny, magistrát, městská část, dodavatelé služeb tlačili na transformaci tohoto účelového zařízení.

Tehdy vhodnou formou se stala obecně prospěšná společnost, která byla zapsána 11.2.2011 v rejstříku vedeném soudem na Praze 2. Časem tato obecně prospěšná společnost bude transformována do tzv. zapsaného ústavu podle nového občanského zákoníku v platnosti od 1.1.2014. Založením obecně prospěšné společnosti jsme se přiblížili poměrům v zemích EU, kde církve, včetně evangelikálních už neprovozují svá zdravotní, sociální či školská zařízení samy, nýbrž jsou za tím účelem zřizovány nové právní subjekty, které jsou na církvích zcela nezávislé. Církev bratrská měla od počátku své zástupce v dozorčí radě společnosti: Dva kazatele a ekonoma ústředí Církve bratrské.

Proč je třeba poskytovat zdravotní a sociální služby odděleně? Sociální služby je možné dnes poskytovat podle zákona 108/2006 Sb. a návazných vyhlášek. A tyto úpravy vyžadují parametry a garance, které církev sama od sebe nemá. A tyto podmínky se přímo nekryjí s hlavním účelem práce církve obecně. Zdravotnické služby jsou opět licencovány a příslušnými zákony a vyhláškami upraveny a opět se nekryjí s hlavním účelem práce církve obecně.

Dovody jsou i ekonomické: Ze zkušenosti práce v Léčebném a rehabilitačním zařízení Chvaly víme, že pokud chceme poskytovat služby kvalitně, je třeba mít vyšší počty zdravotnického personálu, než stanoví vyhláška. A pečovat o něj vzděláváním a možnostmi, které jinde nemají. Také víme, že platby zdravotních pojišťoven vystačí na platy personálu. Na provoz musí zdravotnické zařízení sehnat finance jinak. Lůžka následné péče, jak se rehabilitační péče oficiálně popisuje, jsou placena méně, nežli lůžka akutní péče v nemocnicích. Zdravotnická zařízení tedy musí získávat finance jinak, psát granty a úzkostlivě hospodařit (prát si a vařit si a podobně), aby ustála svou situaci.

Navíc byl ředitel Léčebného a rehabilitačního zařízení Chvaly MUDr. Ing. Petr Fiala několikrát poradcem ministra zdravotnictví. Protože se angažuje v Asociaci českých a moravských nemocnic a jako zdravotnický expert se účastní jednání v tripartitě a podobně, není vždy jednoduché zachovat si nestrannost. Pak se třeba může stát, že se jedna zdravotní pojišťovna zapomene a nepošle milión a půl, které má uhradit. Můžete ji žalovat, ona prohraje a odvolává se a ač prohraje konečně, stejně nezaplatí. Ústavní soud pak ukončí spor tím, že byla překročena promlčecí doma a s penězi se můžete rozloučit. Fakta tedy ukazují, že zdravotnické podnikání je podnikání s rizikem. Je dobré jej držet odděleně od střechového spolku. A je dobré jej držet odděleně od církevního hospodaření. Církev bratrská zrušení účelového zařízení církve bez likvidace a transformaci na obecně prospěšnou společnost od roku 2011 vítala a provázela kontrolní čiností. Nad to v obecně prospěšné společnosti vše opět prochází auditem a je předmětem výroční zprávy za účetní období.

A úplně nakonec. Zdravotnické i sociální služby LRS Chvaly, o.p.s., byly vždy ke cti Církve bratrské. Považuji za Boží milost a dobré vysvědčení vedení Léčebného a rehabilitačního zařízení - včetně zástupců Církve bratrské v dozorčí radě společnosti - že vše běží a že se vždy potřebné finance najdou. A je to přesně jen a jen div, obdobně jako za časů sestry Jehličkové někdy v roce 1908.

Příště: Co je to Komunitní centrum Chvaly?

Daniel Kvasnička
 
Nový kostel Církve bratrské
 
Moravská 1222, 571 01 Litomyšl
 
Telefon: +420 733 619 141
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Google+ Basic Black